Stadgar för Bromölla Jaktklubb

 

Stadgarna antogs på Bromölla Jaktklubbs årsmöte, den 18 april 1994.

  

 

 

§ 1
Ändamål

 

Jaktklubben är en ideell förening som svarar för jakten och viltvården på de av klubben disponerade jaktmarkerna.
Den skall genom gemensamma insatser av medlemmarna verka för att ett med hänsyn till jaktmarkernas förbättringar balanserat individ- och artrikt viltbestånd upprätthålles.
Jaktklubben har därutöver till syfte att bereda sina medlemmar möjligheter till rekreation genom jakt och viltvårdsarbete i en trivsam kamratkrets.

   
 

§ 2
Medlemskap i länsjaktvårds-
föreningen

Klubben skall vara ansluten till länsjaktvårdsföreningen och därigenom också till den jaktvårdskrets inom vars verksamhetsområde dess marker är helt eller huvudsakligen belägna

   
  § 3
Medlemskap

Valbar som medlem i jaktklubben är kommunmedlem i Bomölla kommun. Medlem inväljes vid ordinarie årsmöte och skall följa föreskrifter i dessa stadgar och i förekommande fall gällande upplåtelseavtal för klubbens jaktmarker samt fullgöra sina åtaganden gentemot klubben.
Inval av ny medlem skall godkännas av minst 2/3 av vid årsmötet närvarande medlemmar.
Medlemskap får ej förvägras kommunmedlem om ej skäl motsvarande vad som nedan sägs som uteslutning föreligger.
Medlem skall erlägga medlemsavgift (årsavgift). Om betalningen ej sker enlighet med av årsmötet beslutande regler medför detta uteslutning ur klubben.
Medlem kan vidare uteslutas om han/hon bryter mot bestämmelserna i jakt- och vapenlagstiftningen eller mot klubbens stadgar eller annars uppträder uppenbart illojalt mot klubbens övriga medlemmar.
För giltigt beslut om sådan uteslutning fodras att minst 2/3 av vid årsmötet närvarande medlemmar röstar får uteslutning.
Medlem som önskar utträda ur jaktklubben skall skriftligen anmäla detta till styrelsen, dock senast den 1 april.
Om medlem pga. visst beslut vid årsmötet inte längre finner sig kunna kvarstå
i klubben, skall han/hon anmäla detta vid årsmötet och senaste en vecka efter årsmötet inkomma med skriftlig bekräftelse på sin önskan om utträde ur klubben.
Den skriftliga bekräftelsen skall godtas med omedelbar verkan.

   
  § 4
Beslutande organ

Jaktklubbens verksamhetsår är 1/5 - 30/4.
Jaktlubbens beslutande organ är årsmöte och styrelse.
Årsmöte skall hållas årligen senast den 1 juni.
Extra årsmöte hålles om styrelsen finner detta nödvändigt eller minst hälften
av klubbens medlemmar begär detta.
Medlemmarna skall kallas till årsmöte och extra årsmöte.
Personlig kalleles till mötet skall utgå senast två veckor före mötet. Förhandlingarna vid årsmötet skall redovisas i protokoll.

Vid årsmötet skall följande ärenden behandlas:

Val av ordförande och sekreterare för mötet samt 2 personer som jämte ordförande justrerar protokoll.

Fråga om kallelse till mötet sker på rätt sätt.

Fastställande av dagordning för mötet

Vid ordinarie årsmöte skall därutöver alltid följande ärenden behandlas:

Styrelsens berättelse och revisionsberättelsen för det senaste versamhets- året samt fråga om ansvarsfrihet för styrelsen.

Provning av framställning från medlemmar om utträde ur klubben samt inval
av nya medlemmar.

Val av ordförande.

Val av kassör.

Val av styrelse, suppleanter samt övriga funktionärer för det kommande året.

Val av 2 revisiorer och 2 revisorssuppleanter.

Val av valberedning 3 personer.

beslut om medlemsavgift, jakträttsavgift ev övriga avgifter samt regler för
erläggande av dessa.

Regler för jaktutövningen på jaktklubbens marker.

Fastställande av de åtgärder i ev viltvårdsplan som skall utföras under året
och ev revidering av planer.

Behandling av inkommande skrivelser.

Behandling av förslag som inlämnats till årsmötet från klubbens medlemmar.

Bestämmande av sättet för kallelse till årsmöte.

Övriga frågor.

   
  § 5
Rösträtt

Vid beslut inom klubben har varje medlem en röst.
Beslut fattas där inte annat anges med enkel majoritet.
Rösträtt får ej utövas genom fullmakt.

 
  § 6
Styrelse

Styrelsen skall ha sitt säte i Bromölla och bestå av ordförande, ytterligare sex ledamöter samt tre suppleanter.
Ordinarie årsmöte väljer ordförande, kassör och styrelse för ett år i sänder, om inte årsmötet beslutar annat.
Styrelsen sammanträder på kallelse av ordförande och är beslutsmässig då ordförande och minst tre övriga ledamöter är närvarande.

Ordföranden leder arbetet i jaktklubben och företräder denna.

Sekreteraren svarar för medlemsförteckning, protokollföring, viltstatistik, jaktdagbok samt klubbens korrespondens.

Kassören svarar för uppbörd av avgifter och betalar jaktarrenden samt övriga avgifter. Han bevakar klubbens övriga ekonomiska intressen samt för kassabok och upprättar förslag till bokslut och budget.

Jaktledaren svarar tillsammans med utsedda biträdande jaktledare för planering av de gemensamma jakt- och viltvårdsåtgärderna på klubbens marker.
Jaktledare leder jakten enligt de bestämmelser som årdmötet beslutat. Deltagande jägare är skyldig att följa jaktledarens ansvisningar.
Om ingen jaktledare är närvarande vid jakt där två eller flera personer deltar,
leds jakten av den medlem som jaktledare utsett eller av den som deltagarna
i jakten utser.
Jaktledare för från deltagande i jakten med omedelbar verkan avvisa den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet bryter mot gällande bestämmelser om
jakt och vapen i jaktklubbens stadgar, årsmötets beslut eller god jaktsed.
Jaktledare och biträdande jaktledare skall ha tillräcklig utbildning, kompetens och erfarenhet för uppdraget.

   
  § 7
Jaktövning

Årsmötet beslutar inom ramen för gällande upplåtelseavtal om bestämmelser för:

avskjutningens omfattning och inriktning
gemensamhetsjakt samt för eventuell ensamjakt
jaktformer
hundanvändning vid jakt och träning
fördelning av jaktbyte

Vid all jakt skall gällande jaktkort, jägarförsäkring, medlemskort, jägarexamens-bevis och vapenlicens medföras.

   
  § 8
Viltvård
För jaktklubbens marker bör årsmötet fastställa en viltvårdsplan.
Medlem är skyldig att utföra de uppgifter enligt viltvårdsplanen som årsmötet eller styrelsen ålägger honom/henne och som han/hon åtagit sig att utföra.
I brådskande fall får viltvårdsåtgärder beslutas av styrelsen.
   
  § 9
Kunskapsprov
Årsmötet fastställer med ledning av bland annat upplåtelseavtal de teoretiska och praktiska prov, i överensstämmelse med för jägarexamen fastställda bestämmelser.
Medlem som inte genomfört jägarexamen skall genomföra detta inom 2 år från medlemsskaps inträde för att vara berättigad att delta i jakt på klubbens marker. Medlem som inte har jägarexamen skall genomföra denna inom 2 år från medlemskaps inträde.
   
  § 10
Avgifter
Årsmötet fastställer årligen dels den enligt §3 medlemsavgiften (årsavgiften),
dels eventuella övriga avgifter som medlem har att erlägga.
Erlagda avgifter återbetalas ej vid utträde eller uteslutning ur klubben.
Arrende- och ev. fällavgifter, kostnader för viltvården samt övroga av årsmötet beslutande kostnader betalas med influtna - medlemsavgifter samt ev övriga avgifter - enligt gällande avtal eller regler som årsmötet fastställt.
Betalning sker senast vid den tidpunkt som framför av avtal eller beslut.
   
  § 11
Stadgeändring
Ändring av dessa stadgar sker genom beslut på årsmötet.
För att beslutet skall vara giltigt skall förslaget anmälas tillsammans med kallelse som skett enligt föreskrifter i §4.
För att beslut om ändring av stadgarna skall gälla fodras godkännande av minst 2/3 av de i årsmötet deltagande röstberättigade medlemmarna.
   
  § 12
Jaktklubbens
upplösning
Beslut om upplösning av jaktklubben fattas av årsmötet.
För giltigt beslut fodras att förslaget stöds av minst 2/3 av de i årsmötet deltagande röstberättigade medlemmarna.
Om jaktklubben upplöses skall dess behållning fördelas lika mellan medlemmarna, om årsmötet inte beslutar annat.